Pobierz Zdalną Pomoc

Certyfikaty kwalifikowane dla płatników ZUS

Certyfikatem kwalifikowanym nazywamy certyfikat spełniający wymagania Ustawy o podpisie elektronicznym, wydany przez kwalifikowany podmiot świadczący usługi certyfikacyjne. Podpis elektroniczny weryfikowany za pomocą certyfikatu kwalifikowanego oraz złożony za pomocą bezpiecznego urządzenia do składania podpisu elektronicznego, jest równoważny podpisowi własnoręcznemu. Wymagania ustawy i przepisów wykonawczych dotyczą m.in. poziomu zabezpieczeń sprzętu, niepowtarzalności pewnych danych i metod obsługi klientów.

Certyfikat kwalifikowany może być wydany jedynie osobie fizycznej.

Certyfikat kwalifikowany można wykorzystywać między innymi do:

 • o składania pism procesowych w sądowym postępowaniu upominawczym
 • o kontaktów drogą elektroniczną z Zakładem Ubezpieczeń Społecznych (ZUS), np.:podpisania wniosku o wydanie zaświadczenia o niezaleganiu ze składkami na ubezpieczenie społeczne, podpisania deklaracji,
 • o nadawania mocy prawnej dokumentom w kontaktach prawnych przez Internet (np. upoważnienia elektroniczne w ZUS),
 • o pozyskiwania wypisów elektronicznych dotyczących wszystkich podmiotów gospodarczych wpisanych do Krajowego Rejestru Sądowego (KRS) (pdi.cors.gov.pl),
 • o podpisywania urzędowej korespondencji z podmiotami administracji publicznej za pośrednictwem elektronicznej skrzynki podawczej,
 • o składania e-deklaracji podatkowych (www.e-deklaracje.gov.pl),
 • o zawierania umów cywilno-prawnych w formie elektronicznej,
 • o wystawiania faktur w formie elektronicznej,
 • o uczestniczenia w aukcjach i przetargach elektronicznych (np. www.e-przetarg.pl),
 • o podpisywania raportów do Generalnego Inspektora Informacji Finansowej (GIIF),
 • o zgłaszania drogą elektroniczną zbiorów danych osobowych do Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych (GIODO),
 • o składania e-deklaracji do Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego (UFG).
 • o Nadawania elektronicznym odpisom i zaświadczeniom wydawanym przez Centralną Informację o Zastawach Rejestrowych, mocy prawnej dokumentów urzędowych

 Zalety wykorzystywania certyfikatów kwalifikowanych:

 • o jeden certyfikat kwalifikowany służy do kontaktów z wieloma instytucjami/urzędami drogą elektroniczną,
 • o możliwość załatwiania spraw urzędowych, biznesowych, cywilno-prawnych za pośrednictwem internetu oraz skrócenie czasu ich realizacji,
 • o zastąpienie dotychczasowej „dyskietki” w kontaktach z ZUS przez urządzenia, które można podłączyć do standardowych portów dostępnych w każdym komputerze klasy PC (np. USB),
 • o zabezpieczenie podpisanych dokumentów elektronicznych przed zmianami przez osoby nieupoważnione,
 • o znacznie prostsze, szybsze i tańsze przeszukiwanie elektronicznych archiwów,
 • o dostępność urzędów elektronicznych online przez 24h/dobę, 7 dni w tygodniu.

Certyfikat UNIWERSALNY

Zalecany dla wszystkich osób podpisujących dokumenty (w tym deklaracje do ZUS) w imieniu własnym lub w imieniu innych podmiotów (przedsiębiorstw, instytucji, administracji samorządowej, administracji rządowej).

Gdzie stosować?

Podpisywanie deklaracji ZUS, deklaracji finansowych, umów, wniosków i podań oraz innych dokumentów

Jakie dane w certyfikacie?

Dane osobowe identyfikujące użytkownika certyfikatu (imię nazwisko PESEL lub NIP)

Kto płaci za zestaw?

Podmiot, w imieniu którego użytkownik certyfikatu będzie działał lub sam użytkownik certyfikatu

Jakie dokumenty?

Dowód osobisty lub paszport użytkownika certyfikatu

Istnieje także możliwość umieszczenia w certyfikacie kwalifikowanym dodatkowych informacji, takich jak dane reprezentowanego podmiotu. Jest to uzasadnione gdy zakres uprawnień danej osoby fizycznej wynika np. z przepisów prawa (prezydent miasta, burmistrz, wójt).

Certyfikat z DODATKOWYMI DANYMI

Wystąpienie o taki certyfikat jest uzasadnione (ale nie konieczne) szczególnie w przypadku osób pełniących funkcje publiczne lub zawodowe, a zakres uprawnień wynikający z pełnionej funkcji jest jednoznacznie określony prawem, np. prezydent miasta, burmistrz, notariusz, radca prawny.

Gdzie stosować?

Podpisywanie deklaracji ZUS, deklaracji finansowych, umów, wniosków i podań oraz innych dokumentów

Jakie dane w certyfikacie?

Dane osobowe użytkownika certyfikatu oraz dane reprezentowanego podmiotu

Kto płaci za zestaw?

Podmiot, w imieniu którego użytkownik certyfikatu będzie działał lub sam użytkownik certyfikatu

Jakie dokumenty?

Przedsiębiorca

 • Odpis z KRS* nie starszy niż 6 miesięcy od daty jego wydania lub w przypadku osób prowadzących indywidualną działalność gospodarczą odpis z EDG**,
 • Potwierdzenie nadania numeru NIP,
 • Zaświadczenie o numerze identyfikacyjnym REGON,
 • Pełnomocnictwo (jeżeli osoba występująca o certyfikat nie jest organem danego podmiotu – tzn. nie jest osobą upoważnioną do samodzielnego reprezentowania danej instytucji).

Instytucja publiczna

 • Dokument potwierdzający pełnienie funkcji upoważnionej do reprezentowania danego podmiotu (akt powołania / mianowania / wyboru), dokument musi dotyczyć osoby która podpisuje w imieniu danej instytucji pełnomocnictwo dla danego Subskrybenta,
 • Potwierdzenie nadania numeru NIP,
 • Zaświadczenie o numerze identyfikacyjnym REGON
 • Pełnomocnictwo (jeżeli osoba występująca o certyfikat nie jest organem danego podmiotu – tzn. nie jest osobą upoważnioną do samodzielnego reprezentowania danej instytucji).