Pobierz Zdalną Pomoc

Nowe wersje programów Asseco WAPRO WF-MAG DOS oraz WF-MAG WIN

sob., 04-12-2010

WF-MAG DOS wersja 4.702 - opis zmian

W programie dodano funkcję grupowej zmiany stawek VAT pozycji w kartotece asortymentowej programu z jednoczesnym przeliczaniem ich cen sprzedaży. 

Funkcja ma na celu ułatwienie przygotowania programu do pracy po 1 stycznia 2011 roku. Dotyczy to szczególnie użytkowników posiadających zarejestrowane w programie duże ilości pozycji asortymentowych. 

Opis funkcji „Grupowa zmiana stawek VAT” 

UWAGA - przed wykonaniem operacji „Grupowej zmiany stawek VAT” prosimy o wykonanie archiwizacji danych.

 • Funkcja dostępna jest wyłącznie dla administratora systemu, wywoływana jest z głównego menu programu 
  Inne | Porządki i kontrola | Grupowa zmiana stawek VAT;
 • Posiada dwa warianty działania:
  • Operacja grupowej zmiany stawki VAT na dowolną, dla zaznaczonych pozycji asortymentowych. Przed jej uruchomieniem należy wybrać pozycje asortymentowe, które maja podlegać zmianom, rodzaj stawki oraz sposób naliczania cen sprzedaży. Jeżeli w grupie towarów opodatkowanych jedną stawka znajdują się takie, dla których ceny maja być przeliczone na dwa sposoby, funkcja musi być uruchomiona dwukrotnie dla danej stawki VAT.
  • Operacja grupowej zmiany stawek VAT z 22% na 23% dla wszystkich pozycji asortymentowych opodatkowanych podstawową stawką VAT. W tym uproszczonym wariancie niemożliwy jest wybór pozycji asortymentowych, operacja zostanie automatycznie wykonana dla wszystkich pozycji asortymentowych opodatkowanych obecnie stawką 22%, zgodnie ze zdefiniowanymi pozostałymi parametrami.
   Po wciśnięciu klawisza „Zatwierdź” program zmieni stawki VAT a następnie przeliczy ich ceny sprzedaży w kartotece zgodnie ze zdefiniowanymi parametrami.

 MAG

 • Funkcja może dokonać grupowej zmiany dla:
  • Stawek VAT zakupu,
  • Stawek VAT sprzedaży,
  • Stawek VAT zakupu i sprzedaży.
 • Przeliczanie cen sprzedaży, które zostanie wykonane równocześnie ze zmianą stawek VAT, może być przeprowadzone według dwóch algorytmów:
  • Od netto. Jako podstawa obliczeń przyjęta zostanie dotychczasowa cena netto a w wyniku obliczeń naliczona zostanie nowa cena brutto. Po przeliczeniu zachowane zostaną dotychczasowe marże / narzuty i cena netto sprzedaży.
  • Od brutto. Jako podstawa obliczeń przyjęta zostanie dotychczasowa cena brutto a w wyniku obliczeń zostanie naliczona nowa cena netto oraz zmienione zostaną dotychczasowe wartości marż / narzutów. Po przeliczeniu zachowana zostanie wyłącznie cena brutto sprzedaży.

Po wciśnięciu klawisza „Zatwierdź” program wyświetli komunikat przypominający o konieczności wykonania archiwizacji danych. Formatka komunikatu umożliwia ewentualne przerwanie operacji, natomiast po wciśnięciu klawisza „Kontynuować” operacja zostanie uruchomiona.

 


 WF-MAG WIN wersja 7.60.2 - opis zmian


 

 


 • usunięto problem z zawieszaniem się programu po wciśnięciu klawiszy „ALT” oraz „F10” w aplikacjach zainstalowanych w systemie Windows 7 lub pracujących w sesjach terminalowych
 • do paska ikon dodano nową ikonę - „Dokumenty zleceń produkcyjnych” ()
 • do paska ikon dodano nową ikonę - („Znajdź biuro rachunkowe w swoim rejonie” (). Po wciśnięciu ikony uruchomiona zostanie strona z biurami rachunkowymi, które zarejestrowały się w naszym programie partnerskim. Są to biura rachunkowe, które posiadają dedykowane programy finansowo księgowe przeznaczone do współpracy z programem WF-Mag dla Windows.
 • w module uprawnień dodano możliwość wyboru kas podczas kopiowania uprawnień (podobnie jak to jest dla magazynów)
 • DOKUMENTY
 • dodano możliwość kojarzenia dokumentów handlowych wystawionych z formą płatności „gotówka” i terminem płatności „0” dni z wpłatami gotówkowymi zarejestrowanymi z datami wcześniejszymi niż data wystawianego dokumentu handlowego
 • dodano możliwość podglądu danych kontaktów kontrahenta po wskazaniu kontrahenta w kartotece, wskazaniu dokumentu w kartotece, w czasie edycji i podglądu dokumentów handlowych, magazynowych oraz zamówień. Funkcja dostępna jest z menu podręcznego lub skrótem klawiszowym „Ctrl+Alt+K”
 • w dokumentach walutowych zwiększono długość pola „kurs waluty” do 6 miejsc po przecinku
 • w oknie kojarzenia płatności z dokumentem handlowym, dodano kolumnę z opisem rozrachunku
 • dodano możliwość drukowania indeksu katalogowego artykułu na paragonie drukowanym na zwykłej drukarce
 • ROZRACHUNKI
 • w kartotece rozrachunków dodano możliwość rozliczania rozrachunków pomiędzy dokumentem handlowym i dokumentem finansowym bez konieczności tworzenia dokumentów kompensat
 • W oknie przeglądania rozrachunków dodano pole "OPIS" zawierające opis rozrachunku z programu finansowo - księgowego WF-FaKir dla Windows
 • OPERACJE DODATKOWE
 • dodano operację grupowej zmiany stawek VAT z równoczesnym przeliczeniem cen sprzedaży w rubrykach cenowych pozycji w kartotece asortymentowej programu. Przeliczenie cen odbywa się zgodnie z ustalonym przez użytkownika algorytmem naliczania (od netto lub od brutto) na podstawie określonych docelowych cen sprzedaży, zaimportowanych z pliku w formacie MS Excel (dokładny opis powyżej)
 • rozszerzono funkcjonalność operacji „Import artykułów z pliku CSV” omożliwość podglądu, edycji zaimportowanych danych oraz dodania nowych pozycji przed ostatecznym importem do kartoteki programu. Na formatce dodano klawisz „Popraw zawartość”, po którego wciśnięciu na ekranie pojawi się formatka z zawartością bufora
 • rozszerzono funkcjonalność operacji grupowej zmiany stawki 22% na 23% o zmianę tej stawki, w trakcie jednej operacji, w domyślnych stawkach VAT kategorii asortymentowych
 • w oknie "Historia zamówień dla asortymentu" dodano moduł operacji dodatkowych
 • ZESTAWIENIA/WYDRUKI/ETYKIETY TOWAROWE
 • dodano grupowy wydruk etykiet towarowych z kartoteki asortymentowej umożliwiający dla wybranych towarów wydruk dowolnych ilości etykiet;
  • wydruk etykiet w zadysponowanej ilości;
  • wydruk etykiet w z proponowaną ilością zgodną z aktualnym stanem magazynowym wyrażonym w jednostkach:
   • zakupu,
   • sprzedaży,
   • magazynowania,
  • dodatkowo, długie wydruki można dzielić na partie o dowolnej ilości kopii;
 • dodano nowe raporty CRYSTAL REPORTS;
  • Rotacja towaru,
  • Zestawienie ilościowo - wartościowe,
 • do faktury PRO-Forma dodano opcję nadruku numeru zamówienia klienta
 • zwiększono ilość znaków pól cen w wydruku faktury WNT (systemowy)
 • zwiększono ilość znaków pól cen w wydruku faktury WNT (raport CR)
 • zmodyfikowano wydruk remanentu tak, aby jedna pozycja mieściła się w jednej linii
 • rozszerzono w bazie programu pole „Opis” etykiet do 1000 znaków oraz dodano możliwość wydruku pola „Opis” na etykietach towarowych
 • w formatce konfiguracji wydruków zmieniono ikonkę „konfiguracja wydruku” na wyraźniejszą, lepiej widoczną
 • dodano funkcję zapamiętywania, dla użytkownika, wybranego formatu eksportu i wysyłania mailem raportów CRYSTAL REPORTS
 • rozszerzono funkcjonalność wysyłania mailem dokumentów magazynowych i faktur sprzedaży w postaci raportów CRYSTAL REPORTS. Po oznaczeniu takich raportów jako domyślne, program:
  • w nazwie pliku umieści nazwę rodzaju wysyłanego dokumentu oraz jego numer,
  • wypełni pola DO oraz DW wiadomości adresami mail (jeżeli wypełnione w kartotece kontrahentów) odpowiednio płatnika i nabywcy jeżeli są różne lub tylko pole DO jeżeli adresy są takie same,

  • Znacznie ułatwia to seryjne wysyłanie np. faktur sprzedaży w korespondencji np. w formacie PDF lub innym

 • w raporcie "Oferta imienna" dodano parametr "Drukuj numer oferty"
 • PRODUKCJA/MONTAŻ
 • poprawiono działanie operacji powielania zleceń produkcyjnych tak aby niezależnie od stopnia realizacji powielanego zlecenia, w nowym zleceniu kolejność produktów była zachowana
 • INNE
 • dodano znacznik „domyślne” dla zdjęć. Parametr przeznaczony jest przede wszystkim do tworzenia raportów CR.
 • zmieniono uprawnienia do dodawania zamówień, aby mieć możłiwość dodawania zamówień poza buforem trzeba mieć nadane uprawnienie "Możliwość dodawanie innych niż do bufora"
 • TABELE DODATKOWE (PRESTIŻ PLUS)
 • rozbudowano formularze tabel dodatkowych o możliwość wprowadzenia zakładek grupujących pola tabeli. Grupowanie na zakładkach następuje zgodnie z definicją wyróżnika dla pola tabel
 • rozszerzono funkcjonalność tabel dodatkowych o możliwość przeglądania zawartości tabel innych równorzędnych obiektów bez konieczności wskazywania ich w oknie przeglądarki. W poprzednich wersjach programu aby przeglądać zawartość tabel dodatkowych należało każdorazowo wskazać obiekt nadrzędny, którego dane chcieliśmy obejrzeć. Na przykład wskazać pozycję asortymentową w oknie przeglądarki kartoteki asortymentowej. W obecnej wersji po otwarciu tabeli dodatkowej dla dowolnej pozycji asortymentowej, aby przejrzeć zawartość tabeli dla innych pozycji asortymentowych, nie trzeba ich kolejno wskazywać. Wystarczy użyć jednego z dwóch klawiszy w formatce lub użyć skrótu klawiszowego „Ctrl+" lub "Ctrl+", aby w oknie formatki przeglądać zawartość danej tabeli dla innych pozycji asortymentowych
 • GNIAZDA ROZSZERZEŃ (PRESTIŻ PLUS)
 • do formatki edycji kontrahenta dodano zmienne do obsługi w gniazdach. Dodano następujące zmienne:
  • $Wojewodztwo,
  • $Regon,
  • $UlicaLokal,
  • $Miejscowosc,
  • $KodPocztowy,
  • $SymbolKraju,
  • $Wyroznik,
  • $IdHandlowca,
  • $KodKreskowy,
  • $AdressWWW,
  • $AdresEmail,
  • $PESEL,
  • $DokumentNazwa,
  • $DokumentNumer,
  • $WydanyPrzez.

WF-MAG WIN wersja 7.60.0 - opis zmian


 • Nowe stawki VAT
 • Dodano do kartoteki stawek VAT nowe stawki zgodnie z projektem ustawy z dnia 9 września 2010 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług.
 • Zmodyfikowano rejestry VAT w celu dostosowania ich do wymogów wyżej wymienionego projektu ustawy.
 • Dodano nowe raporty umożliwiające wydruk zestawień nowych pozycji stawek VAT z rejestrów VAT.
 • Dodano operację grupowej zmiany aktualnej, podstawowej stawki VAT na proponowaną w wyżej wymienionej propozycji ustawy o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług. Operacja umożliwia automatyczną zmianę stawki VAT z 22% na 23% wszystkich pozycji asortymentowych w kartotece programu, we wszystkich magazynach.
  Szczegółowo problematyka zmiany stawek VAT na przełomie roku opisana jest w pomocy programu oraz w artykule na stronie: www.assecowapro.pl
 • Obsługa sprzedaży opodatkowanej na szczególnych zasadach - VAT marża
 • W programie dodano podstawowe mechanizmy umożliwiające obsługę sprzedaży na szczególnych zasadach VAT marża.
 • Atrybut pozycji asortymentowej "Artykuł podlegający VAT marża". Tylko towary oznaczone wyżej wymienionym atrybutem mogą podlegać sprzedaży na szczególnych zasadach opodatkowania VAT marża. W programie zablokowano możliwość sprzedaży VAT marża pozycji nie oznaczonych tym atrybutem.
 • Zmodyfikowano działanie formatki wprowadzania asortymentu do kartoteki asortymentowej w przypadku wprowadzania towaru przeznaczonego do sprzedaży opodatkowanej na zasadach VAT marża. Dostępna jest tylko cena zakupu brutto, towary przeznaczone do sprzedaży VAT marża mają zablokowaną kontrolkę stawki zakupu VAT w pozycji "nie podlega".
 • Wprowadzono zabezpieczenie przed możliwością wprowadzania na jeden dokument zarówno towarów opodatkowanych na zasadach ogólnych i szczególnych. Po wprowadzeniu pierwszej pozycji asortymentowej na dokument, przyjmuje on tryb umożliwiający dalej wprowadzanie pozycji tego samego typu to jest przeznaczonych do sprzedaży opodatkowanej na zasadach ogólnych lub szczególnych.
 • W kartotece asortymentowej dodano stały filtr pozwalający, w zależności od ustawienia, wyświetlać towary przeznaczone do sprzedaży opodatkowanej na zasadach ogólnych lub szczególnych VAT marża. Filtr włączany i wyłączany jest ikonką znajdującą się ponad drzewkiem filtra obok ikonki umożliwiającej wyświetlanie asortymentów zablokowanych lub niezablokowanych.
 • Zmodyfikowano rejestry VAT dostosowując je do rejestrowania dokumentów sprzedaży VAT marża.

  Uwaga! - W rejestrze, w pozycjach związanych ze sprzedażą VAT marża znajdują się wyłącznie wartości marża netto, podatek VAT oraz marża brutto.
 • Faktura VAT Marża. Dodano do programu dokument handlowy umożliwiający sprzedaż towarów opodatkowanych na szczególnych zasadach VAT marża. W pozycjach faktury widoczne są wyłącznie "Cena sprzedaży brutto", "Ilość", "Wartość sprzedaży brutto" a faktura ma podsumowaną wyłącznie wartość sprzedaży brutto.
 • Paragon VAT Marża. Dodano do programu paragon umożliwiający sprzedaż towarów opodatkowanych na szczególnych zasadach VAT marża. W pozycjach paragonu widoczne są wyłącznie "Cena sprzedaży brutto", "Ilość", "Wartość sprzedaży brutto" a paragon ma podsumowaną wyłącznie wartość sprzedaży brutto.

  Uwaga! - Aby można było drukować paragony VAT marża na drukarce fiskalnej, w urządzeniu musi być zaprogramowana "zwykła" stawka VAT 0% (sprzedaż opodatkowana na zasadach ogólnych) a następnie druga stawka VAT 0% tzw. "zero techniczne" (w tej kolejności).
  Na przykład:
   
  - A - 22% 
  - B - 7% 
  - C - 0% 
  - D - 3% 
  - E - 0% (zero techniczne przeznaczone do rejestracji sprzedaży opodatkowanej na zasadach szczególnych VAT marża) 
  - F - 5% 
  - G - ZW
 • NOWE RAPORTY CRYSTAL REPORTS
 • Cennik. Raport prezentujący informacje związane z polityką cenową firmy, od zdefiniowanych rubryk cenowych, definicji cenowych kartotek asortymentowych, grup cenowych kontrahentów, indywidualnych cen dla kontrahentów, do bieżącego cennika z uwzględnieniem aktualnych akcji promocyjnych, narzutów i marż.
 • Rozrachunki z wybranym kontrahentem. Zestawienie prezentujące chronologicznie transakcje z kontrahentem wraz z szczegółowym rozliczeniem transakcji. Prezentuje ono saldo każdej transakcji oraz stan końcowy rozrachunków z kontrahentem.
 • Dokumenty handlowe nowe "wzory własne" wykonane w wersji polsko - angielskiej. Wersje domyślne, przeznaczone do dalszej modyfikacji przez użytkowników w celu dostosowania do indywidualnych potrzeb:
  - Faktura VAT - wersja dwujęzyczna (polski i angielski)
  - Faktura VAT WDT - wersja dwujęzyczna (polski i angielski)
  - Faktura VAT WNT wersja dwujęzyczna (polski i angielski)
 • Dokumenty handlowe nowe "wzory własne" wersje domyślne przeznaczone do dalszej modyfikacji przez użytkowników w celu dostosowania ich do indywidualnych potrzeb:
  - Wydanie magazynowe WZ 
  - Zamówienie od odbiorców 
  - Zamówienia do dostawców
 • Dokumenty finansowe nowe "wzory własne" w wersjach domyślnych, przeznaczone do dalszej modyfikacji przez użytkowników w celu dostosowania ich do indywidualnych potrzeb:
  - Kasa Przyjmie KP 
  - Kasa Wyda KW
 • MODUŁ PRODUKCJI/MONTAŻU
 • Dodano definicje receptur różniące się od definicji produktu. Receptury umożliwiają ustalenie kolejności operacji oraz możliwość dodatkowych opisów etapów produkcji/montażu.
 • Dodano możliwość generowania zleceń produkcyjnych do zamówień. O ilości przyjętej do realizacji decyduje wartość nowo utworzonego parametru konfiguracyjnego firmy w sekcji zlecenia produkcyjne o nazwie"Generowania zlecenia produkcyjnego z zamówienia". Parametr umożliwia wybór "rodzaju" ilości, które zostanie zrealizowana przez moduł produkcji:
  - Cała zamówiona ilość 
  - Ilość do rezerwacji
  - Różnica ilości zamówionej i zarezerwowanej
 • RÓŻNE
 • Operacje grupowe. Dodano operację grupowej zmiany atrybutu asortymentu "wymuszaj z dostawy".
 • Konwerter importu danych z programu WF-Fakturka.
  Importuje do WF-Mag dla Windows kartoteki: 
  - Kartotekę kontrahentów
  - Kartoteką asortymentową
  - Kategorie asortymentowe
  - Kartotekę rozrachunków - nierozliczone rozrachunki
 • Konfiguracja firmy. Dodano klawisz umożliwiający powrót do wartości domyślnych parametrów konfiguracyjnych firmy.
 • Ceny indywidualne towarów w magazynach. Dodano możliwość powielania indywidualnych cen towarów dla kontrahentów na wszystkie magazyny.
 • Uprawnienia. Dodano uprawnienie do edycji pozycji zrealizowanych zamówień.
 • Stany i obroty magazynowe. Dodano możliwość obsługi zaznaczania kolorami asortymentu.
 • URZĄDZENIA ZEWNĘTRZNE
 • Dodano obsługę drukarki fiskalnej ELZAB MERA E oraz ELZAB MERA EFV
 • Dodano obsługę kasy fiskalnej ELZAB DELTA MAX
 • POPRAWA FUNKCJONALNOŚCI PROGRAMU
 • Dokument finansowy
  - Przebudowano okno dokumentu w celu poprawy intuicyjności i wprowadzania danych.
  - Dodano domyślne wybieranie waluty i rachunku bankowego po wyborze kontrahenta.
 • Dokument handlowy
  - Udostępniono edycję cen i parametrów handlowych na dokumentach, w których pozycje pochodzą z podłączonych dokumentów magazynowych.
  - Podczas rejestrowania korekty sprzedaży (zwrot towarów), dodano możliwość dokładnego rozdysponowania zwrotu pomiędzy dostępne dostawy.
  - Podczas wystawiania dokumentów handlowych na kontrahenta, dla którego znajdują się w programie wystawione w systemie WZ-ki, program informuje o tym oraz umożliwia ich podgląd.
 • Kartoteka kontrahentów
  - Dodano znacznik kontrahenta o nazwie "Wewnętrzny". Przeznaczony jest do oznaczenia kontrahenta w kartotece, który będzie występował na fakturach wewnętrznych. W praktyce należy, jako dane kontrahenta wprowadzić dane własnej firmy i oznaczyć ją jako ?wewnętrzny?.
  - Dodano znacznik kontrahenta o nazwie "Uczestniczy w promocjach"
  - Dodano znacznik kontrahenta o nazwie "Operator formy płatności" - opis funkcjonalności w punkcie dotyczącym słownika form płatności.

  * Funkcja jest szczególnie przydatna w przypadkach prowadzenia sprzedaży wysyłkowej "za pobraniem" lub korzystania z usług operatorów kart kredytowych, którzy rozliczając płatności nie dostarczają szczegółowej specyfikacji rozliczenia płatności a tylko kwoty zbiorcze. W takim przypadku w trakcie rozliczania takich płatności dokumentem finansowym, płatnikiem jest wybrany operator a nie rzeczywisty płatnik dokumentu handlowego co znacznie upraszcza rozliczanie takich rozrachunków.
 • Kartoteka rozrachunków
  - Do rozrachunku dodano pole "UWAGI".
  - Dodano filtr umożliwiający wybieranie po "terminie płatności".
 • Moduł produkcji/montażu
  - Poprawiono działanie funkcji zamienników.
 • Słownik form płatności
  - Dodano opcję umożliwiającą zmianę w rozrachunkach płatnika dokumentu handlowego na operatora wybranej formy płatności.
     - Kartoteka kontrahentów. Kontrahenci oznaczeni jako "operatorzy form płatności" dostępni są do na liście wyboru w formatce definicji formy płatności jako operatorzy tej formy płatności.
     - Słownik form płatności.
  Umożliwiono przypisanie do danej formy płatności wybranego operatora.
     - Dokument handlowy. Po wybraniu formy płatności z przypisanym do niej operatorem formy płatności program tworząc rozrachunek dla dokumentu handlowego zmieni płatnika dokumentu handlowego na przypisanego operatora formy płatności.
 • Zamówienia
  - Poprawiono działanie ostrzeżeń systemu podczas wprowadzania asortymentu na dokument zamówienia.
  - Nowe stawki VAT< - w przypadku kiedy zamówienie zostanie zarejestrowane w systemie ze starymi stawkami VAT a realizowane lub powielane będzie w okresie obowiązywania nowych stawek VAT, program zapyta czy realizować zamówienie zgodnie z pierwotnymi stawkami VAT czy też zmienić je na nowe i przeliczyć całe zamówienie. Wybór sposobu realizacji pozostawiony jest użytkownikowi. Szczegółowe zasady postępowania określą odpowiednie przepisy ("Ustawa o podatku od towarów i usług" oraz stosowne rozporządzenia Ministra Finansów).
 • Współpraca z WF-Mag Mobile 2
  - Automatyczna zmiana nazwy skróconej w trakcie synchronizacji, w przypadku powielających się nazw.
  - Automatyczne czyszczenie tabel tymczasowych podczas sesji integracyjnych z mobilnym.
 • Pozostałe
  - Poprawienie funkcji przenoszenia asortymentów pomiędzy kategoriami.
 • Remanent
  ? Odblokowano możliwość pracy z programem podczas wykonywania remanentu w części niezwiązanej z kartotekami asortymentowymi i magazynami.
 • Zamkniecie awaryjne systemu
  ? Po włączeniu programu po awaryjnym zamknięciu, do funkcji kontrolnych dodano poza wyszukiwaniem niezatwierdzonych dokumentów również wyszukiwanie niezatwierdzonych asortymentów i kontrahentów
 • Na listach dodano możliwość sortowania w kolejności wprowadzania jak np. w liście definicji produktów.
 • Urządzenia zewnętrzne
  - Zwiększono długość pola nazwy artykułów w urządzeniach współpracujących
 • Faktura zaliczkowa - nowe stawki VAT
  - W przypadku transakcji składających się z kilku zaliczek, z których pierwsze będą wpłacone oraz zafakturowane w okresie obowiązywaniastarych stawek VAT a ostatnia zaliczka będzie wpłacona w okresie obowiązywania juz nowych stawek VAT program zaproponuje możliwość rozliczenia transakcji zgodnie z nowymi stawkami VAT.
 • Zmiany w raportach systemowych programu
  - Zamówienie od odbiorcy ? dodano numer telefonu
  - Zamówienie od odbiorcy ? poprawiono działanie wariantów wydruku: w cenach netto/w cenach brutto
  - Duplikat faktury VAT ? dodano drukowanie duplikatu w formie: oryginał i kopia
  - Walutowa faktura VAT - dodano nadruk kursu waluty, wg którego przeliczone zostały ceny
  - Wezwanie do zapłaty ? w pozycjach wezwania związanych z przeterminowanymi dokumentami dodano pole "Ilość dni przeterminowania"
  - Rejestr sprzedaży i zakupy VAT ? dodano wariant wydruku umożliwiający wykonanie tylko zestawień zbiorczych (podsumowania)
 • ZMIANY DOTYCZĄCE WARIANTU PRESTIŻ PLUS
 • Gniazda rozszerzeń - Dodano kolejne zmienne do gniazd dokumentów handlowych: $DataWystawieniaDH, $DataSprzedazyZakupuDH
 • Report Services - dodano możliwość dołączania do programu raportów użytkownika wykonanych w technologii "SQL Server Reporting Services"